Úvod » Evakuační zavazadla - GoBag » Evakuační maska


    

Evakuační maska

Emergency Escape Mask

top produkt

skladem

 

naše cena bez DPH: 1 116 Kč
naše cena s DPH (21 %):
1 350 Kč

The Breath of Life™ nouzová úniková maska

 

“The Breath of Life” poskytuje svému nositeli 15 až 20 minut k úniku z místa útoku nebo z hořící budovy se schopností dýchat, aniž by vdechoval zplodiny nebo kouř. Poprvé je k dispozici pro osobní či komerční využití , maska “Breath of Life” – v kapesní velikosti a vážící méně než 40 gramů – může být nošena v peněžence kapse nebo aktovce.

Umožňuje únik do bezpečí při ohrožení kouřem, prachem, teroristickým útokem nebo přírodní katastrofou (požáry, tornáda a zemětřesení).

Poskytuje skutečnou ochranu před nebezpečnými částicemi v ovzduší, včetně kouře, prachu, biologickými toxiny a chemickými látkami.

Je lehká, přenosná a snadno dostupná v případě nouze.

Snadno se nasadí na hlavu, včetně vousů či brýlí a těsně se uzavře kolem krku, chrání hlavu, obličej a oči. Univerzální velikost.

V případě nouze může zachránit životy tím, že poskytne životně důležitý čas potřebný k úniku.

Návod k použití

The Breath of Life™ nouzová úniková maska je snadno použitelná.

V případě nouze:

 

1)      Roztrhněte obal zatáhnutím za červené poutko v horní části obalu.

 

2)      Vyjměte masku a gumičky z obalu a umístěte gumičky na své zápěstí. Ujistěte se, že na krku nemáte vlasy, oblečení nebo šperky.

3)      Rozložte masku a umístěte ji na hlavu s filtrem směrem dopředu tak, aby byl filtr před vašimi ústy.

4)      Dejte oba gumové pásky přes masku a zajistěte je kolem krku, aby vytvořili těsnění. Ujistěte se, že utěsnění mezi maskou a vaším krkem je pevné a že mezi maskou a vaším krkem nejsou žádné vlasy, oblečení či šperky.

5)      Utečte do bezpečí. Dýchejte normálně, zůstaňte v klidu a okamžitě se evakuujte z nebezpečné oblasti do bezpečí.

pic5

Prosím vezměte na vědomí, že Breath of Life™  je výrobek na jednorázové použití. Jako takový musí být použit ihned po otevření nebo zlikvidován.

V nouzové situaci prosím postupujte dle pokynů, které vám dá personál  pro krizové řízení.

 

 

 

Specifikace nouzové únikové masky Breath Of Life™

 

Návlek

Návlek masky  Breath of Life™  je vyroben z průhledného pětivrstvého laminátu a je odolný proti průniku částic, kyselin, alkálií, plynů a mikroorganismů.

 

Filtr

Filtr je složen ze čtyř různých vrstev.

První a čtvrtá vrstva

Je vyrobena z viskózy zesílené polyesterovými vlákny 150 gr/sq. m. Obsahuje 0.3% cetylpyridiniumchlorid (CPC) jako antiseptikum neutralizující bakterie, které by mohly proniknout skrz filtr.  První vrstva slouží jako předfiltr proti velkým částicím.

 

Druhá vrstva

Druhá vrstva filtruje částice o velikosti 0.3 micronů nebo více, testována na propustnost vzduchu  Frazierovou metodou  - 55cfm/sf na 0.5" vodočtu.

 

Třetí vrstva

Třetí vrstva je tvořena netkanou polyesterovou textilií , tloušťtka: 1.2 mm, obsahující aktivní uhlí v koncentraci  114 gr. z celkových 200 gr. Sq/m. - 57% je určeno k zamezení znečištění vzduchu a proudění plynu, jak v dynamickém, tak I ve statickém stavu.  Aktivní uhlí je v odborné literatuře popisováno následujícím způsobem :

"aktivní uhlí se používá jako čisticí a odbarvovací činidlo, k odstranění zbytkových plynů v nízkotlakých zařízeních a v respirátorech jako ochrana před toxickými plyny."

Na této vrstvě byly provedeny testy podle normy SAE J 726 / ISO 12103/A Coarse Grade Test Dust s následujícím výsledkem:

Při proudění vzduchu  10 cub. ft. za minutu po dobu 15 minut obsahujícícho 16.0 gr. prachu, bylo z tohoto množství vrstvou aktivního uhlí absorbováno 14.6 gr. (91.25%).

The Breath of Life™ provides the wearer 15 to 20 minutes to escape from an attack scene or a burning building with the ability to breathe without inhaling smoke or fumes. Available for personal and commercial use in the U.S. for the first time, the Breath of Life™ mask—pocket-sized and weighing less than one and a half ounces — can be carried in a briefcase or pocketbook.

The Breath of Life™ Emergency Escape Mask

 • Empowers escape from danger to safety when threatened by smoke, dust, terrorist attack or natural disaster (wildfires, tornados and earthquakes)
 • Provides real protection from hazardous airborne particulate matter, including smoke, dust, biological toxins and chemical agents
 • Is lightweight, highly portable and easily accessible in case of emergency
 • Fits easily over the head, including beards or glasses, and closes tightly around the neck, protecting the head, face and eyes. One size fits all.
 • Can save lives in case of an emergency by providing the vital time needed to escape.

Instructions For Use
The Breath of Life™ Emergency Escape Mask is easy to use. If an emergency occurs:

 1. Tear open the packaging by pulling on the red tab at the top of the packaging. 2. Remove the mask and rubber bands from the packaging and place the rubber bands on your wrist. Make sure that the neck area is clear of hair, clothing and jewelry.

 3. Unfold the mask and place it over your head with the filter facing forward, so that the filter is in front of your mouth.


 4. Place both rubber bands over the mask and secure them around your neck to create a seal. Make sure that the seal between your neck and the mask is tight and that there is no hair, clothing or jewelry between the mask and your neck. 

 5. pic5Escape to safety. Breathe normally, stay calm and immediately evacuate the danger area to safety.


Please remember that the Breath of Life™ is a one-time-use product. As such it must be used immediately upon opening, or discarded.

In any emergency, please follow the instructions given to you by authorized emergency management personnel.

 

Breath Of Life™ Emergency Escape Mask Specifications

Hood
The hood of the Breath of Life™ mask is made from transparent 5-layered laminate and is resistant to penetration of particles, acids, alkalis, gases & microorganisms.

Filter
The filter is composed of four different layers.

First and Fourth Layers
Made from viscose strengthened by polyester fibers 150 gr/sq. m. Contains 0.3% Cetylpyridinium Chloride (CPC) as an antiseptic that neutralizes bacteria that may enter through the filter. The first layer acts as a pre-filter against large particles.

Second Layer
A second layer filters particles of 0.3 microns or more, tested for air permeability by the Frazier Air Permeability Method, - 55cfm/sf at 0.5" water Gauge.

Third Layer
A third layer is made of Polyester non-woven material, thickness: 1.2 mm, containing active charcoal in a concentration of 114 gr. out of a total of 200 gr. Sq/m. - 57% intended to reject air pollution and gas flow, both in dynamic or static conditions. Active charcoal is described as follows in professional literature:

"activated charcoal are used as purifying and decolorizing agents, for the removal of residual gases in low pressure apparatus, and in respirators as a protection against toxic gases."

Tests were conducted on this layer conforming to Standard SAE J 726 / ISO 12103/A Coarse Grade Test Dust, with the following results:

With airflow of 10 cub. ft. per minute for 15 minutes containing 16.0 gr. of dust, out of which 14.6 gr. (91.25%) were absorbed by the charcoal layer.